Zajęcia dla I LO na Wydziale Chemii UJ

uj99

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas drugich naszego liceum o profilu biologiczno-chemicznym pod opieką dr inż. Agnieszki Kubali mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania obejmowały cztery wyjazdy do Krakowa, w czasie których młodzież pod nadzorem asystentów uczelni wykonywała polecone im zadania oraz uczestniczyła w krótkich, ale bardzo treściwych wykładach. Każde zajęcia charakteryzowały się inną tematyką, która obejmowała takie zagadnienia jak:
• Synteza siarczanu (VI) amonu i niklu (II) – podstawowe techniki w laboratorium chemicznym: ważenie, ogrzewanie, sporządzanie roztworów, krystalizacja, sączenie, suszenie.
• Analiza kationów nieorganicznych - reakcje grupowe kationów, pisanie równań reakcji chemicznych w formie jonowej
i cząsteczkowej, iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność, wpływ siły jonowej roztworu na
rozpuszczalność soli, wpływ pH na reakcje strącania, wpływkompleksowania na reakcje strącania.
• Analiza miareczkowa- alkalimetryczne oznaczanie kwasu siarkowego (VI) mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego
• Roztwory buforowe - stężenie molowe, pH, wskaźniki pHmetryczne; teoria kwasów i zasad Brønsteda; roztwory buforowe i ich pH; pojemność buforowa oraz Elektrolity słabe i mocne. Hydroliza.
Uczniowie zdobywając praktyczną wiedzę mogli jednocześnie skonfrontować swoje wyobrażenia o studiach na wydziale chemii z rzeczywistością panującą na uczelni, poznać obowiązki studenta, a dzięki wymagającym prowadzącym nawet poczuć się jak student. "Myślę, że współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim przyniosła młodym ludziom same korzyści oraz w pełni wykorzystali oni czas przeznaczony na zdobywanie wiedzy. Zajęcia praktyczne stają się w Polsce coraz popularniejsze, gdyż pozytywnie wpływają na młodych i bardzo się cieszę, że moja córka również miała szansę wziąć udział w projekcie" - wypowiedziała się matka jednej z uczennic. Inna z mam, przewodnicząca Rady Rodziców Urszula Dlouchy-Ramian, mówi: "Podekscytowani i z uśmiechem na twarzach opuszczali sale laboratoryjne po skończonych zajęciach. Udział w zajęciach w laboratorium chemicznym UJ pomoże uczniom w uporządkowaniu zdobytej dotychczas wiedzy na lekcjach w szkole i ułatwi podjęcie decyzji co do wyboru kierunku studiów. Dlatego należą się wyrazy podziękowania dla wszystkich, dzięki którym doszło do realizacji w/w zajęć. Zarówno uczniowie jak i rodzice żywią nadzieję, że współpraca z Wydziałem Chemii UJ będzie kontynuowana w następnych latach."

Uczestnictwo w lekcjach niejednemu zapewne pomoże w podjęciu decyzji związanej z wyborem kierunku studiów, innym pozwolił swobodniej i pewniej poruszać się w laboratorium chemicznym, a na pewno każdy uczeń zyskał niezbywalną wiedzę przez doświadczenie.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu