bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Regulamin konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej

Regulamin konkursu na ekslibris biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie z okazji 460 - lecia szkoły.

Organizator: Biblioteka I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie,

osoba odpowiedzialna Renata Kurzawa .

Czas trwania konkursu:14.02.2019 r. - 30.04.2019 r.

Cel konkursu:

- stworzenie rocznicowego graficznego znaku własnościowego,

- popularyzowanie ekslibrisu,

- pobudzenie zainteresowania książką

Warunki uczestnictwa:

- Prace zgłaszane w konkursie muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział, nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac i nie uczestniczyły we wcześniejszych konkursach.

- Każda praca powinna zawierać, połączoną z polem kompozycji nazwę właściciela, tj. „Ekslibris biblioteki I LO w Tarnowie”.

- Do konkursu należy zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną czarno-białe, kolorowe lub w sepii, dowolnego kształtu o wymiarach nieprzekraczających formatu A5. Prace mogą być również wykonane techniką komputerową bez użycia gotowych klipartów. Przykładowe ekslibrisy można znaleźć na stronie: https://art-exlibris.net Praca powinna nawiązywać w swobodny sposób do książki, i literatury, charakterystycznych elementów architektury naszej szkoły, motywów związanych z historią szkoły oraz do jej patrona. Przy umieszczaniu na ekslibrisie drobnych elementów proszę wziąć pod uwagę, że rysunki będą zmniejszane.

- Wszystkie prace należy składać w bibliotece szkolnej. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów. Ocena jury jest ostateczna. Ekslibrysy nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania.

- Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich postanowień tego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie szkoły w zakładkach: „Biblioteka szkolna” oraz bibliotece szkolnej.

- Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie dla celów postępowania konkursowego pod nazwą „Konkurs na ekslibris”. Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia. Przekazuję nieodpłatnie na własność I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie nadesłany na konkurs ekslibris i wyrażam zgodę na korzystanie przez Liceum z tej pracy dla celów publikacji wydawniczych i wystawienniczych w przyszłości”.

Podpis uczestnika

 

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Ekslibris(łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru (lub np. stylizowanymi inicjałami) albo nazwą instytucji. (Wikipedia)

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu